Senneker Facilities &
Interim Management

info@sennekerfacilities.nl

06 2910 2905

Senneker Facilities & Interim Management Nieuw! Senneker Facilities receptiediensten Senneker Facilities en Interim Management Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

Senneker Facilities & Interim Management

U houdt toch ook van overzicht?

Nieuw!

Toerismebevordering Kop van Noord-Holland

Senneker Facilities receptiediensten

Een eerste indruk zegt alles!

Senneker Facilities en Interim Management

Meten is weten en levert op!

Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

(Dag) schoonmaak staat u niet in de weg maar helpt u op weg!

Actueel

15 oktober 2014

Participatiewet in relatie tot inbesteding


Centrale en decentrale overheden gaan steeds meer over tot het in eigen beheer uit voeren van werkzaamheden op het gebied van schoonmaak en andere bedrijfsvoeringstaken. Het gaat hierbij om het zogeheten inbesteden, waarbij het gevaar reëel aanwezig is dat  commerciële (schoonmaak) bedrijven en hun werknemers uit de markt geduwd worden.

Het (weer)in dienst nemen van eigen werknemers wordt door de overheden gebruikt om te voldoen aan de eisen van de participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treed. Met de participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Lokale overheden worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben.

Het inbesteden van bedrijfsvoeringstaken staat haaks op de breed gedragen doelstellingen van de Aanbestedingswet, namelijk bevordering van marktwerking en het creëren van gelijke kansen voor alle spelers op de markt. Met name schoonmaakbedrijven stellen dat zij buiten spel worden gezet. Deze bedrijven zijn al dagelijks bezig mensen, al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt, in hun kracht te helpen.